دروس جاری

دروس کارشناسي

  •  معماري کامپيوتر

دروس کارشناسي ارشد و دکتري

  • شبکه هاي کامپيوتري پرسرعت
  • مباحث پيشرفته در معماري کامپيوتر   
  • طراحي شبکه هاي کامپيوتري
  • معماري کامپيوتر پيشرفته
  • شبکه هاي کامپيوتري پيشرفته
  •  مدلسازي سخت افزار
  • پردازش تصوير