تحصيلات دانشگاهی

 کارشناسي: مهندسي الکترونيک-  دانشگاه علم و صنعت ايران 1363

کارشناسي ارشد: مهندسي ريزپردازنده‌ها-  دانشگاه برادفورد -انگليس1367

دکترا: پردازش تصوير و طراحي پردازنده-  دانشگاه منچستر موسسه علوم و فن آوري-  انگلستان 1370