دانشجویان دکتری فارغ التحصیل

فرشاد صفایی

(2003-2007)

وب سایت:http://ece.sbu.ac.ir 
 

 

صالح یوسفی

(2003-2008)

وب سایت: http://www.urmia.ac.ir

 

محمود امین طوسی

(2005-2011)

وب سایت: http://profs.hsu.ac.ir

 

محمد جواد فدایی اسلام

(2005-2013)- دانشجوی مشترک

وب سایت: http://webpages.iust.ac.ir/fadaei/

 

علی امیری

(2006-2011)

وب سایت: http://www.znu.ac.ir

 

احسان عادلی مسبب

(2007-2013)

وب سایت: https://sites.google.com/site/eadeli

رضا شنسایی

(2007-2014) 

وب سایت: http://webpages.iust.ac.ir/r_shamsaee/