کتاب ها

  1. معماری کامپیوتر پیشرفته، کانون نشر علوم - 2014, (دریافت شکل ها)
  2. يک فصل از کتاب شبکه هاي بي سيم موردي، صفحه: 378-329، 2012، By Taylor & Francis Group.
  3. اصول محاسبات گريد - نوآوران - 2009
  4. طراحي مدارات پرتراکم ديجيتال - شيخ بهايي - 2007
  5. انتقال داده و شبکه هاي کامپيوتري - 2004
  6. مسايل حل شده در شبکه هاي کامپيوتري - گشترش علوم پايه - 2003
  7. طراحي CMOS مدارات پرتراکم - مرکز انتشارات دانشگاه - 2202 - ترجمه